Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti BOND services s.r.o.
so sídlom Cajlanská 136/A, 90201, Pezinok IČO: 53 231 163,
zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 147567/B

a spoločnosti

spoločnosti PainLess s.r.o.
so sídlom Cajlanská 136/A, 90201, Pezinok IČO: 55 719 384,
zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 172095/B

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb uzatvorenej medzi dodávateľom služby, ktorým je BOND services s. r. o. a PainLess s. r. o. so sídlom Cajlanská 136/A, 902 01, Pezinok, IČO: 53 231 163 a IČO: 55 719 384 (ďalej len „dodávateľ služby“) a zákazníkom, ktorej predmetom je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb (ďalej len „služby“).

Kontaktné údaje poskytovateľa služby:

BOND services s.r.o.

Sídlo: Cajlanská 136/A, 90201, Pezinok

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, vložka číslo: 147567/B

IČO: 53 231 163

DIČ: 2121331894

IČ DPH: SK2121331894

Telefón: +421950591941

Email: info@ukrajinskegazdinky.sk

Web: www.ukrajinskegazdinky.sk


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58 272 172 - 3; 02/ 58 272 106

fax. č.: 02/ 58 272 170

e-mail: ba@soi.sk


Dodávateľ poskytuje svoje služby zákazníkom prostredníctvom uzatvorených zmlúv, v prípade ak nie sú zmluvy uzatvorené, dodávateľ poskytuje svoje služby na základe objednávok a cenových ponúk vytvorených písomne (e-mail, kontaktný formulár na webe), každá telefonická objednávka zo strany zákazníka je spísaná a zaslaná na odsúhlasenie zákazníkovi formou e-mailu. Až potvrdený súhlas zákazníka e-mailom sa považuje za záväznú objednávku. Potvrdením záväznej objednávky zákazník súhlasí s týmito VOP.

VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy o poskytovaní služieb (zmluva o dielo) a objednávky uzatvorenej písomne (e-mailom, kontaktný formulár), na základe objednávky zákazníka potvrdenej dodávateľom (ďalej len „Zmluva“). Všeobecné Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti poskytovateľa služby (dodávateľa) a prijímateľa služby (objednávateľa), ďalej aj ako zákazníka.

II. Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

2.1 Objednávku služieb je možné vykonať prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej stránke dodávateľa www.ukrajinskegazdinky.sk alebo prostredníctvom e-mailu. Základné informácie k možnostiam služieb je možné poskytnúť dodávateľom aj prostredníctvom sociálnych sietí alebo telefonického rozhovoru avšak záväzná objednávka bude vždy potvrdená prostredníctvom e-mailu.

2.2 Samotná zmluva (objednávka) je uzatvorená momentom doručenia záväzného potvrdenia dodávateľa e-mailom, zákazníkovi s jeho návrhom – objednávkou služieb. Dodávateľ odošle zákazníkovi súhrnný e-mail so spísaným rozsahom dohodnutých poskytovaných služieb, termínom, miestom a cenou a tento e-mail sa považuje za záväznú objednávku. Ak bude zákazník(fyzická osoba, právnická osoba alebo SZČO) požadovať pravidelné služby, dodávateľ uzavrie s týmto zákazníkom Zmluvu kde budú všetky vyššie spomínané veci dohodnuté.

2.3 Akákoľvek zmena alebo zrušenie takto uzatvorenej Zmluvy (objednávky) je možná len na základe dohody dodávateľa a zákazníka alebo z dôvodu vyplývajúceho z platnej právnej úpravy. Zrušenie dohodnutej objednávky/zmluvy zo strany zákazníka bez poplatku je možné najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom vykonania služieb. Akékoľvek zrušenie objednávky/zmluvy menej ako 24 hodín pred dohodnutým termínom na vykonanie služieb bude účtované STORNO poplatkom 20€ z dohodnutej ceny za vykonanie služieb.

2.4 Na základe zmluvy (objednávky), predmetom ktorej je poskytnutie služieb, uskutoční dodávateľ, službu podľa výberu zákazníka – čistiace a upratovacie služby. Potvrdením Zmluvy (objednávky) zákazník bezvýhradne súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.5 Pri objednávaní služieb alebo prvotnom kontaktovaní Dodávateľa cez kontaktný formulár umiestnený na webe www.ukrajinskegazdinky.sk/kontakt záujemca/zákazník vyjadruje svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ochranou osobných údajov, to, že sa oboznámil s cenníkom služieb a ostatnými podstatnými dokumentami a informáciami uvedenými na stránke www.ukrajinskegazdinky.sk, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, a že s nimi súhlasí.

2.6 Služby, ktoré dodávateľ poskytuje a ktoré si zákazník môže online objednať (písomne cez e-mail) sú uvedené na webe www.ukrajinskegazdinky.sk v časti Upratovacie služby:

Bežné upratovanie domácností
Generálne upratovanie domácností
Generálne upratovanie domácností extra
Umývanie okien
Žehlenie
Jednorázové upratovanie
Pravidelné upratovanie
Upratovanie kancelárií
Upratovanie skladových priestorov a výrobných hál
Tepovanie
Parné čistenie

2.7 Cena za poskytnutie služby sa stanovuje vždy po telefonickej alebo e-mailovej konzultácií alebo na základe osobnej obhliadky v súlade s aktuálnym cenníkom, ktorý je uvedený na stránke www.ukrajinskegazdinky.sk/cenova-ponuka

2.8 Cena uvedená na objednávke je orientačná, nakoľko nie vždy sa dá presne odhadnúť skutočný rozsah práce. Zákazníkom posielame aj časový odhad, za ktorý by sa mala služba zrealizovať. Cena služby sa môže navýšiť, ak sa nestíha splniť časový odhad. Ak dôjde k prekročeniu odhadovaného času, Zákazník má možnosť ukončiť realizáciu služby. V prípade, že to tak neurobí Dodávateľa má za to, že Zákazník požaduje dokončenie dohodnutého rozsahu služieb u Zákazníka a Zákazník súhlasí s navýšením ceny. Ak by malo dôjsť k výraznému navýšeniu ceny, Dodávateľ Zákazníka vopred o tejto skutočnosti informuje a Zákazník má možnosť odmietnuť navýšenie ceny. V tom prípade, sa dokončia služby, ktoré sa stihnú realizovať v rámci časového odhadu.

2.9 Cena bude spravidla raz ročne navýšená o tzv. mzdovú infláciu. Dodávateľ sa zaväzuje o tejto zmene informovať Zákazníka písomne alebo telefonicky. Pokiaľ Zákazník do 14 dní od oznámenia navýšenia ceny upratovacích služieb neukončí odoberanie upratovacích služieb výpoveďou, Zákazník s takto zvýšenou cenou súhlasí.

2.10 Pôsobnosť – naše služby vykonávame primárne v Bratislavskom kraji. V prípade záujmu o naše služby mimo Bratislavského kraja je možné telefonicky sa dohodnúť na podmienkach.

2.11 Akákoľvek Zmena v objednávke týkajúca sa typu (dojednaný rozsah) služby je možná najneskôr 48 hodín pred jej poskytnutím za podmienky ak s tým dodávateľ súhlasí a zákazník doplatí rozdiel v cene. V prípade zmeny rozsahu poskytovanej služby menej ako 48 hodín pred jej poskytnutím bude Zákazníkovi fakturovaný rozdiel v cene. To isté platí ak Dodávateľ na mieste výkonu služieb zistí skutočnosti, ktoré na základe aktuálne platného cenníka Dodávateľ považuje za príplatkové služby (domáce zviera, nadmerné znečistenie, biohazard, atď.)

2.12 BOND services s. r. o. , ktorá prevádzkuje www.ukrajinskegazdinky.sk si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služieb ak to bude v rozpore s dobrými mravmi, v prípade nemožnosti dodať žiadaný rozsah služieb zákazníkovi, v prípade ohrozenia zdravia a života, v prípade, že zákazník je pod vplyvom alkoholických či omamných látok a v prípade, že zákazník požaduje dodať rozsah poskytnutia služieb nad rámec dohodnutého rozsahu.

2.13 Akékoľvek písomnosti zasiela dodávateľ zákazníkovi na emailovú adresu uvedenú zákazníkom pri objednávke. Zákazník zasiela akékoľvek požiadavky späté s jeho objednávkou a službou na uvedenú emailovú adresu: info@ukrajinskegazdinky.sk.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Dodávateľ je povinný najmä:

Poskytnúť zákazníkovi objednanú službu riadne, včas a v primeranej kvalite.
Držať sa časového odhadu, do takej miery akú mu skutočná situácia na mieste dodania služby umožní.

3.2 Dodávateľ má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

3.3 Dodávateľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy ak zákazník nesprístupní priestory na vykonanie objednaných služieb včas, alebo do 30 minút od kontaktovania zákazníka dodávateľom. Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie 50% z dohodnutej ceny za vykonanie služieb.

3.4 Dodávateľ má právo odmietnuť vykonať služby, ktoré mu zákazník oznámi v čase a v mieste výkonu vopred dohodnutých služieb ak si tieto služby zákazník vopred neobjednal u dodávateľa. Ak dodávateľ aj napriek tomu bude mať možnosti na vykonanie doplnkových služieb, zákazník je povinný ich uhradiť v plnej výške vo vyúčtovacej faktúre za všetky poskytnuté služby.

3.5 Zákazníkom sa rozumie užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia) , ktorý má možnosť objednať si služby na stránke Dodávateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená. Práva, ktoré prináležia zákazníkovi ako spotrebiteľovi v zmysle týchto VOP, osobitne dané v zmysle príslušných predpisov a transformované do týchto VOP neprináležia nespotrebiteľovi, t. j. fyzickej osobe podnikateľovi / právnickej osobe. Nevedomosť príslušnej legislatívy u zákazníka nespotrebiteľa neospravedlňuje.

3.6 Zákazník je povinný najmä:

- včas umožniť dodávateľovi vykonať službu na dohodnutom mieste, zaplatiť dodávateľovi dohodnutú odplatu za tovar alebo službu v lehote splatnosti.

- poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť vyplývajúcu zo zmluvných dojednaní alebo súčinnosť, ktorú Dodávateľ odôvodnenie požaduje

- odovzdať kľúče alebo prístupové kódy od spoločných priestorov domu, najmä od Priestorov poskytovaní služieb, za účelom poskytnutia upratovacích služieb

- zabezpečiť počas doby poskytovania upratovania prístup k odberu vody a na vlastné náklady vodu dodať a ďalej umožniť použiť miesto pre výlev použitej vody, pokiaľ prístup k odberu vody nebude zabezpečený, dodávateľ uskutoční upratovanie v rozsahu, v akom jej to okolnosti umožňujú

- zabezpečiť, aby boli Priestory poskytovania služieb dostupné k upratovaniu a spôsobilé pre vykonanie upratovania, a to predovšetkým vyprataním od všetkých predmetov, ktoré bránia či môžu brániť vykonaniu upratovacích prác. Dodávateľ nie je povinný zabezpečovať odstránenie týchto predmetov pre riadny výkon svojej činnosti. Ak nebudú tieto predmety odstránené, Dodávateľ nie je povinný a oprávnený zabezpečiť ich odstránenie a vykonať upratovanie pod nimi a súčasne nezodpovedá za vady upratovania spôsobené neodstránením týchto predmetov

- sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po ukončení upratovacích prác tieto práce prezrieť a skontrolovať prípadne podpísať preberací protokol ak to typ služby vyžaduje.


3.7 Zákazník má právo na dodanie poskytnutia služby, ktorú si objednal, dodávateľom riadne a včas a to len za predpokladu ak si splní všetky jeho povinnosti uvedené v týchto VOP.

3.8 Zákazník má právo požiadať o zmenu termínu na dodanie objednaných služieb bezplatne, najneskôr však 48 hodín pred dohodnutým termínom v prípade pravidelných zákazníkov (zákazníkov, ktorým je služby poskytovaná minimálne 2x mesačne) a 48 hodín pred dohodnutým termínom v prípade jednorazových zákazníkov. V prípade nesplnenia tejto lehoty je zákazníkovi účtovaný storno poplatok 20€. V prípade, že nám zákazník nedá vedieť a gazdinka už vyrazí na lokalitu, bude zákazníkovi účtovaných 50% sumy za upratovanie.


3.9 Zákazník má povinnosť po vykonaní objednaných služieb Dodávateľom tieto služby skontrolovať na mieste pri prítomných pracovníkoch Dodávateľa. V prípade neprítomnosti Zákazníka pri odovzdaní na mieste poskytovania služieb je Zákazník povinný si odovzdané služby bezodkladne skontrolovať a najneskôr to 24 hodín od poskytnutia služby hlásiť zistené nedostatky na emailovú adresu info@ukrajinkskegazdinky.sk spoločne s priložením fotografií vád.

IV. Odplata, platobné podmienky

4.1 Ceny služieb zverejnené na internetovej stránke www.ukrajinskegazdinky.sk sú aktuálne a platné. Pri niektorých službách sa k cene prirátava dopravné a cena za prostriedky.

Pri zákazkách nad 200€ zákazník platí nevratnú zálohu za termín 25% z ceny objednávky. Zmena termínu upratovania je možná podľa dostupnosti najneskôr týždeň vopred bez poplatku, a to maximálne 1x. V prípade, že je termín zrušený zo strany Dodávateľa, záloha za termín je vratná v plnej výške.

Pri zákazkách do 200€ zákazník platí nevratnú zálohu za termín 50% z ceny objednávky. Zmena termínu upratovania je možná podľa dostupnosti najneskôr týždeň vopred bez poplatku, a to maximálne 1x. V prípade, že je termín zrušený zo strany Dodávateľa, záloha za termín je vratná v plnej výške.

Pri jednorázovom bežnom upratovaní Dodávateľ zabezpečí čistiace prostriedky, vysávač aj mop. Cena jednorazového upratovania je pochopiteľne vyššia oproti pravidelnému upratovaniu. Dodávateľ musí ísť vždy autom a vziať všetky potreby na upratovanie. Keďže upratovanie sa môže natiahnuť, dodávateľ je menej flexibilný. Zákazník môže termín zrušiť do 48 hodín od poskytnutia služby bez poplatku. Poplatok za zrušenie je 20€.

4.2 Zákazník má povinnosť zaplatiť dodávateľovi odplatu dohodnutú v zmluve o poskytnutí služby (objednávke) v dohodnutej lehote splatnosti bezodkladne po objednávke na základe doručenej faktúry od dodávateľa.

4.3 Platba za vykonané služby je na základe faktúry, ktorú dodávateľ doručí zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu. Splatnosť faktúry je uvedená na faktúre. Platba je uskutočňovaná bankovým prevodom na IBAN dodávateľa uvedený vo faktúre.

4.4 Pri opakovane poskytovaných službách, na základe uzatvorenej zmluvy/objednávky, je dodávateľ oprávnený prerušiť poskytovanie služieb v prípade, ak zákazník nezaplatí v lehote splatnosti čo i len jednu faktúru. V prípade, že zákazník neplní svoje povinnosti riadne a včas, najmä ak neuhradil dve a viac faktúr v lehote splatnosti, je dodávateľ oprávnený jednostranne odstúpiť od uzavretých zmlúv/objednávok a dohôd týkajúcich sa poskytovania služieb.

4.5 Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenu služby uverejnenú na stránke www.ukrajinskegazdinky.sk. Cena sa nemôže zmeniť ak sa nezmenia podmienky dodania služby, jej špecifikácie a pod. od momentu záväzného potvrdenia objednávky, ak tieto VOP neuvádzajú inak. Dodávateľ vydá zákazníkovi doklad(faktúru) o poskytnutí služby prostredníctvom emailu.

V. Dodacie podmienky

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť zákazníkovi objednanú službu v lehote stanovenej v konkrétnej Zmluve (objednávke) v závislosti od druhu a rozsahu poskytovaných služieb. Dodávateľ môže vo výnimočných prípadoch termín plnenia predĺžiť, musí však bezodkladne na túto zmenu Zákazníka upozorniť, či už emailom, alebo telefonicky. Dodávateľ si vyhradzuje právo na „meškanie“ na zákazku v rámci opodstatnenej situácie ako je zápcha, ochorenie, nehoda. Meškanie dodávateľ dá vedieť zákazníkovi.

5.2 Dodávateľ si vyhradzuje právo dodať objednané služby prostredníctvom tretích strán.

5.3 Za splnenie termínu plnenia sa považuje dodanie predmetu plnenia zákazníkovi na dohodnutom mieste pracovníkmi dodávateľa. V prípade ak dodávateľ nedodrží poskytnutie objednaných služieb zákazníkovi má zákazník právo odstúpiť od zmluvy.

5.4 Zákazník je povinný prevziať službu v mieste dohodnutom v Zmluve (objednávke), a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.

VI. Poskytované služby a ich špecifikácie

6.1 Dodávateľ poskytuje širokú paletu služieb, medzi ktoré patria najmä:

Bežné upratovanie domácností
Generálne upratovanie domácností
Generálne upratovanie domácností extra
Umývanie okien
Žehlenie
Jednorázové upratovanie
Pravidelné upratovanie
Upratovanie kancelárií
Upratovanie skladových priestorov a výrobných hál
Tepovanie
Parné čistenie

6.2 Každá z poskytovaných služieb sa riadi pravidlami uvedenými v týchto VOP.

6.3 Pri objednávke služby umývanie a leštenie okien a žalúzií je v cene zahrnuté umývanie okien a žalúzií do výšky 2,5m, nie výškové práce.

6.4 V cene upratovania je zahrnuté štandardné upratovanie so štandardnými čistiacimi prostriedkami, podľa výberu Dodávateľa. V prípade potreby použitia špeciálnych prostriedkov vie Dodávateľ tieto za príplatok zabezpečiť.

6.5 Upratovacie služby sa zabezpečujú iba v prípadoch, kedy v dome neprebieha žiadna rekonštrukcia, opravy ani akékoľvek činnosti, ktoré zvyšujú obvyklé znečistenie Priestoru poskytovania služieb. Objednávka štandardne nezahŕňa upratovanie po stavebných činnostiach či maliarskych prácach, upratovanie exkrementov, vyliatych farieb a lakov, odstraňovanie grafitov, upratovanie výkalov, zvratkov a pelechov po bezdomovcoch, vypratanie neštandardného odpadu, či iných nečistôt, ktoré nevzniknú bežným užívaním upratovaných priestorov. Tieto či prípadne iné služby je možné objednať a plnenie bude fakturované samostatne nad rámec objednávky. Ak takéto osobitné upratovanie objednané nebude, zaväzuje sa Užívateľ služby po týchto neobvyklých činnostiach uskutočniť upratovanie na svoje náklady, a to najneskôr pred obvyklou dobou poskytovania služieb zo strany Dodávateľa.


VII. Reklamácie

7.1 Podmienky reklamácie a zodpovednosť dodávateľa sa riadia príslušnými ustanoveniami VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.2 Pri reklamácií služby je nutné reklamáciu vykonať ihneď na mieste vykonania služby pri a prítomných zamestnancoch dodávateľa. V prípade generálneho upratovania môže byť zo strany Dodávateľa vyžadované aj podpísanie preberacieho protokolu Zákazníkom. Ak má služba vykonaná dodávateľom zrejmé vady je nutné ich nahlásiť najneskôr do 24 hodín od poskytnutia služby písomne e-mailom na adresu info@ukrajinskegazdinky.sk s fotografiami nedostatkov/vád reklamovaných služieb.

7.3 Dodávateľ je povinný prešetriť reklamáciu a vyrozumieť písomne reklamujúceho o výsledku reklamácie najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

7.4 V prípade oprávnenej reklamácie môže zákazník pri vylúčení ďalších nárokov požadovať bezplatne opakované poskytnutie služieb, v rozsahu, v ktorom boli služby poskytnuté vadne. Ak nie je možné dodatočné plnenie, môže zákazník požadovať zníženie ceny vadne poskytnutej služby.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Právny vzťah medzi dodávateľom a zákazníkom sa riadi ustanoveniami zmluvy o dielo a/alebo objednávky, týmito VOP a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.2 Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ukrajinskegazdinky.sk.
Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase záväznej objednávky služieb.

(3) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.1. 2024